Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
PLCRepair Nederland
1. ALGEMENE BEPALINGEN
Tenzij tevoren uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden van toepassing op alle door PLCRepair gedane aanbiedingen die met PLCRepair worden gesloten, geen enkele uitgezonderd.

2. AANBIEDINGEN; TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Door PLCRepair  gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
2.2. Afbeeldingen, tekeningen en maat- en gewichtsopgaven danwel opgaven van andere fysieke en/of functionele kenmerken en/of prestaties van geoffreerde goederen worden door PLCRepair met de grootste zorgvuldigheid verstrekt. Echter, deze dienen slechts ter aanduiding en binden PLCRepair niet.
2.3 Overeenkomsten met PLCRepair komen tot stand zodra PLCRepair redelijkerwijs van een opdracht kennis heeft kunnen nemen en heeft geaccepteerd. PLCRepair behoudt zich het recht voor tegen gewijzigde condities dan oorspronkelijk geoffreerd de opdracht te accepteren. In dat geval komt de overeenkomst pas tot stand nadat de opdrachtgever zich daarmee akkoord heeft verklaard.

3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Verkoop en levering van goederen en/of diensten door PLCRepair aan de opdrachtgever, zullen op een zodanige termijn worden gedaan, dat PLCRepair redelijkerwijs tot uitvoering van de opdracht in staat is, zulks binnen de beperkingen van de vervoersovereenkomst die met PLCRepair de door PLCRepair aangestelde vervoerder is aangegaan. Indien het de verkoop en levering van goederen betreft die (tijdelijk) uit voorraad zijn, wordt binnen een nader overeengekomen termijn geleverd. Indien de leverancier van het betreffende goed het goed niet of niet tijdig aan PLCRepair kan leveren, kan PLCRepair de overeenkomst met de opdrachtgever ontbinden. Overeengekomen leveringstijden zijn geen fatale termijnen.

3.2 De door de opdrachtgever bestelde goederen worden op het door de opdrachtgever opgegeven adres geleverd, tenzij er tussen PLCRepair en diens opdrachtgever een andere plaats van levering overeengekomen  is. Indien er niemand op het door de opdrachtgever opgegeven adres danwel nader overeengekomen adres aanwezig is op het tijdstip van levering, wordt de opdrachtgever door de door PLCRepair aangestelde vervoerder geïnstrueerd over (het regelen van) een alternatieve plaats en/of alternatief tijdstip van levering. Als tijdstip van levering geldt het ter beschikking stellen van de goederen aan de opdrachtgever danwel aan een andere aanwezige ter bestemmingsplaats, dan wel ter alternatieve bestemmingsplaats.

3.3 Vanaf het tijdstip van de levering komen de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ongeacht eventuele bemoeienissen van PLCRepair, danwel diens hulppersonen of door PLCRepair ingeschakelde derden of diens hulppersonen nadien met de goederen, zelfs al is het eigendom nog niet overgedragen.

3.4 Van de opdrachtgever ontvangen zaken blijven voor zijn risico.

3.5 De goederen zullen ter bestemmingsplaats terstond door de opdrachtgever of andere aanwezige in ontvangst worden genomen. Kosten en/of schade aan de zijde van PLCRepair  ontstaan door of in verband met niet onmiddelijke inontvangstneming door de opdrachtgever of andere aanwezige op de bestemmingsplaats zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever en zullen door deze aan PLCRepair worden vergoed.

3.6 Betreft de overeengekomen prestatie van PLCRepair de levering van goederen, dan is PLCRepair tot niet meer gehouden dan het leveren van de goederen tegen de op de vestigingsplaats van PLCRepair gebruikelijke kwaliteit en in de aldaar gebruikelijke verpakking. De kosten voor extra verpakking komen voor rekening van de opdrachtgever.

4. PRIJZEN
De door PLCRepair vastgestelde prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de tarieven, belastingen, prijsnoteringen van leveranciers enz., die gelden op het moment van het aangaan van de overeenkomst, en voorts overeenkomstig de leveringstijden die PLCRepair met de door PLCRepair aangestelde vervoerder is overeengekomen. Bij wijziging van één of meer van deze factoren na het aangaan van de overeenkomst doch voor uitvoering van de overeenkomst, houdt PLCRepair zich het recht voor de prijzen en/of andere condities dienovereenkomstig te wijzigen en zijn deze gewijzigde prijzen en/of overige condities bindend. Kosten aan de zijde van PLCRepair of door deze ingeschakelde  hulppersonen danwel een door PLCRepair ingeschakelde derde en diens hulppersonen, door of in verband met uitvoering van spoedbestellingen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

In bovengenoemde gevallen zal de uitvoering van de overeenkomst pas plaatsvinden, nadat de opdrachtgever zich met de nieuwe prijzen en/of nieuwe condities akkoord heeft verklaard. Gaat de opdrachtgever niet akkoord, dan kan de overeenkomst ontbonden verklaard worden door PLCRepair.

5. BETALINGSVOORWAARDEN
5.1 Alle prijzen gelden exclusief BTW, en exclusief eventuele bezorg- en/of andere bijkomende kosten. Met inachtneming van artikel 4, worden bestellingen vanaf een door PLCRepair te bepalen waarde binnen Nederland echter franco, i.e. voor rekening en risico van PLCRepair, geleverd. Voor bestellingen binnen Nederland tot die waarde en voor alle bestellingen die op een adres buiten Nederland geleverd worden, wordt een bijdrage in verzend- en of rembourskosten berekend.

5.2 Extra verzendkosten met betrekking tot extra zware en/of volumineuze en/of breekbare goederen worden altijd doorberekend aan de opdrachtgever.

5.3 Betaling van bestellingen binnen Nederland dient plaats te vinden direct aan de vervoerder bij bezorging (rembours) of, na goedkeuring door PLCRepair, binnen 10 dagen na factuurdatum.

5.4 Betaling van bestellingen die op een adres buiten Nederland geleverd  worden  , dienen altijd vóór levering plaats te vinden.

5.5. Indien de levering van de door PLCRepair te leveren goederen in gedeelten plaatsvindt, wordt betaling verlangd van een evenredig gedeelte van het totale orderbedrag op één van de hierboven genoemde wijzen. Bij uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst tussen partijen kan van voorgaande betalingsvoorwaarden worden afgeweken.

5.6 Wanneer PLCRepair aanleiding heeft te veronderstellen, dat de opdrachtgever niet tijdig of niet geheel zal betalen, is PLCRepair gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen, alvorens tot uitvoering van (een gedeelte van) de opdracht over te gaan. Indien en zolang de opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is vooruit te betalen, is PLCRepair gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Het in de vorige zin bepaalde laat alle andere rechten van PLCRepair onverlet.

5.7 Indien het orderbedrag een door PLCRepair te bepalen bedrag overschrijdt, is PLCRepair  gerechtigd vooruitbetaling van een deel danwel het geheel van de overeengekomen prijs te verlangen.

5.8 Geschiedt betaling voor een gedeelte van het aan PLCRepair verschuldigde opeisbare bedrag, dan wordt deze allereerst in mindering gebracht op de kosten aan de zijde van PLCRepair, vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdsom. Ten aanzien van de hoofdsom, voorzover deze een optelsom van meerdere facturen betreft, wordt betaling van een geldsom allereerst in mindering gebracht op de oudste factuur, daarna op de één na oudste factuur enz. Het voorgaande geldt ongeacht anderluidende mededelingen van de opdrachtgever c.q. diens agent bij betaling.

5.9 Bij gebreke van ontvangst van betaling binnen 10 dagen na factuurdatum, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling door PLCRepair automatisch in verzuim.

5.10 Zodra de opdrachtgever jegens PLCRepair in verzuim is, kan PLCRepair rente verlangen op basis van 1.5% per maand. Tevens behoudt PLCRepair zich het recht voor alsdan 10% van het factuurbedrag ter compensatie van haar administratiekosten in rekening te brengen.

5.11 Onverminderd het sub 6 bepaalde heeft PLCRepair het recht om, wanneer de opdrachtgever jegens PLCRepair in verzuim is:
a. hetzij de nakoming van de met de verplichtingen van de opdrachtgever voldoende samenhang vertonende verplichtingen aan de zijde van PLCRepair op te schorten;
b. hetzij de overeenkomst ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden.
PLCRepair heeft de sub a en sub b hiervoor aangegeven bevoegdheden ook in geval van (de aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of wanneer beslag op zijn goederen is gelegd, danwel het bedrijf van de opdrachtgever wordt geliquideerd. PLCRepair heeft de sub a hiervoor aangegeven bevoegdheid ook wanneer inmiddels gebleken omstandigheden  goede grond geven voor de vrees dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzicht van PLCRepair te kort zal schieten. Alle vorderingen die PLCRepair in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn, onverminderd  PLCRepair ’s recht om van haar eigendomsvoorbehoud krachtens art. 6 van Algemene Bedrijfsvoorwaarden gebruik te maken.

5.12 Wanneer bij niet betaling door de opdrachtgever tot incasso moet worden overgegaan, hetzij langs gerechtelijke danwel langs buitengerechtelijke weg, zullen alle daarmee verband houdende kosten – het inschakelen van de raadsman van PLCRepair daaronder begrepen – ten laste van de opdrachtgever komen. Als uitgangspunt bij de berekening van deze incassokosten geldt het alsdan toepasselijke incasso tarief van IKR Staatsdienst.

5.13 De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke PLCRepair krachtens enige met haar gesloten overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening brengt.

5.14 Indien de opdrachtgever meent dat PLCRepair de haar gegeven opdracht niet of niet behoorlijk is nagekomen, danwel een klacht bij PLCRepair indient – hieronder mede verstaan hetgeen hierna in art. 8 is bepaald – geeft de opdrachtgever geen recht tot opschorting van betaling.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Betreft de overeenkomst de koop van goederen, dan geldt betaling door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger als moment van levering en eigendomsovergang, ongeacht of de goederen reeds eerder aan de opdrachtgever in verband met het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst iets verschuldigd mocht zijn. Tot aan betaling blijft PLCRepair eigenaar van de goederen en is uit dien hoofde gerechtigd op elk gewenst tijdstip onmiddellijk afgifte te vorderen en te effectueren. De opdrachtgever is niet bevoegd de geleverde zaken door te verkopen dan wel te verwerken of bewerken alvorens de koopprijs en overige transactiekosten zijn voldaan. De geleverde zaken worden geacht te zijn verwerkt dan wel bewerkt, zodra zij uit de door PLCRepair verzegelde verpakking zijn gehaald.

7. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN
Onder niet toerekenbare tekortkomingen worden verstaan alle van PLCRepair’s wil onafhankelijke omstandigheden – ook al waren deze ten tijde van het stand komen van de overeenkomst voorzien – die de nakoming door PLCRepair van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, het niet voldoen door leveranciers van PLCRepair aan hun verplichtingen, import- of handelsverboden, werkstakingen of –onderbrekingen, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij PLCRepair of diens leveranciers. Wordt de uitvoering van de overeenkomst door PLCRepair onmogelijk door dergelijke omstandigheden, dan is PLCRepair gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Betreft de overeenkomst de koop van goederen, dan worden de goederen door PLCRepair of door deze ingeschakelde hulppersonen/derden aan de opdrachtgever c.q. diens agent in elk opzicht in de juiste hoeveelheden, met de juiste specificaties, deugdelijk en in goede staat geacht te zijn ter hand gesteld, c.q. geleverd, tenzij de opdrachtgever of diens agent een gemotiveerd schriftelijk voorbehoud maakt ten aanzien van de door deze geconstateerde gebreken aan het goed binnen 7 kalenderdagen na de terhandstelling/levering. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever jegens PLCRepair wegens of in verband met beweerdelijke gebreken aan de goederen. Wanneer de goederen uit de door PLCRepair verzegelde verpakking zijn gehaald, vervalt eveneens elke aanspraak van de opdrachtgever jegens PLCRepair.
Voor zover de opdrachtgever c.q. diens agent, de goederen niet uit de door PLCRepair verzegelde verpakking heeft gehaald, en het aan PLCRepair onmogelijk is de gebreken te verhelpen c.q. deugdelijke vervangende goederen te leveren, kan de koop tussen partijen ongedaan worden gemaakt, doch slechts na akkoordverklaring door PLCRepair De hoogte van de aansprakelijkheid van PLCRepair voor de terhandstelling c.q. levering van de gebrekkige goederen bedraagt ten hoogste de overeengekomen koopprijs van die goederen.
8.2 Behoudens het hiervoor onder 8.1 bepaalde, is PLCRepair niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook daaronder mede verstaan vervolgschade – als gevolg van de gebrekkige staat van ter hand gestelde/geleverde goederen, tenzij veroorzaakt door – door de opdrachtgever bewezen – grove schuld of nalatigheid van PLCRepair.
8.3 PLCRepair is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, indien de tekortkoming in de nakoming van diens verbintenis het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 7.
8.4 Klachten van of namens de opdrachtgever met betrekking tot door PLCRepair uitgevoerde opdrachten en/of door PLCRepair geleverde goederen en/of elke door PLCRepair geleverde andersoortige prestatie, door PLCRepair opgemaakt en aan de opdrachtgever c.q. diens agent teogestuurde factuur dienen PLCRepair binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk te hebben bereikt. Bij gebreken hiervan vervalt de bevoegdheid tot klagen door de opdrachtgever en wordt de factuur als onbetwist en geaccepteerd beschouwd.

9. PERSONEEL EN HULPPERSONEN
PLCRepair heeft het recht iedere werkzaamheid uit te voeren met eigen personeel of hulppersonen danwel door inschakeling van derden. Al hetgeen deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden, en de daarin van toepassing verklaarde standaardcondities bepalen over de aansprakelijkheid van PLCRepair, beheerst tevens de aansprakelijkheid van contractanten, van personeel en/of hulppersonen van PLCRepair en/of door PLCRepair ingeschakelde derden, direct, danwel indirect ontstaan door elke doen of nalaten of elke fout in, danwel samenhangende met de gewone taakuitoefening van het personeel en/of hulppersonen en/of door haar ingeschakelde derden, zulks voor zover dit niet door toepasselijk dwingendrechtelijke bepalingen/regelingen terzijde wordt gesteld.

10. TOEPASSELIJK RECHT
10.1 Op alle offerten en op alle aan PLCRepair gegeven opdrachten en/of PLCRepair geleverde goederen en/of diensten en/of elke door PLCRepair geleverde andersoortige prestaties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, voor zover dit niet door toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen/regelingen terzijde wordt gesteld, met dien verstande dat dan alleen en uitsluitend zullen gelden genoemde bepalingen van dwingend recht.
10.2 Betreft de overeenkomst de koop van goederen dan is daarop niet van toepassing het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen 11 April 1980).

11. JURISDICTIE
De Arrondissementsrechtbank te Rotterdam dan wel het Kantongerecht te Rotterdam, zulks afhankelijk van de hoogte van de vordering is bij uitsluiting bevoegd om in eerste instantie kennis te nemen van welk geschil of verschil dan ook, ook indien slechts één partij een geschil of verschil aanwezig acht, waaronder mede die, voortvloeiende uit of samenhangende met enige offerte, opdracht, werkzaamheid danwel enige andere prestatie van PLCRepair. Het voorgaande stemt  eveneens in met betrekking tot de incasso van een niet betwiste factuur in de zin van art. 8.4 van de Algemene Bedrijfsvoorwaarden. Deze bepaling prevaleert op welke andere wettelijke dan wel contractuele bepaling dan ook. PLCRepair blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

12. VERJARING/VERVAL
Ieder (vorderings-)recht jegens PLCRepair verjaart door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan ervan, voor zover de toepasselijke standaardcondities niet reeds in een verjaring/vervaltermijn voorzien.